Qure Technology

Algemene leveringsvoorwaarden

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN DEEL

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Qure: de besloten vennootschap Qure Technology B.V.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die met Qure een overeenkomst sluit;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Qure op grond waarvan door Qure op binnen de onderneming van Opdrachtgever personeel wordt ingezet;

Personeel: één of meerdere door Qure in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever op met Opdrachtgever overeen te komen condities binnen de onderneming van Opdrachtgever ingezette werknemers van Qure.

Artikel 2: toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Qure en Opdrachtgever. In specifieke gevallen kunnen ook DNR voorwaarden van toepassing zijn, dit wordt schriftelijk overeengekomen.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van Opdrachtgever op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.

Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Qure en Opdrachtgever zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Qure zijn steeds vrijblijvend in die zin dat Qure het recht toekomt zonder opgave van redenen een door haar uitgebrachte aanbieding of offerte in te trekken dan wel een door haar uitgebrachte aanbieding of offerte niet gestand te doen.

Artikel 4: overeenkomst

Overeenkomsten tussen Qure en Opdrachtgever komen tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door Qure dan wel – bij gebreke van een op schrift gestelde opdrachtbevestiging – op het tijdstip dat Qure tot uitvoering van een haar door Opdrachtgever verstrekte opdracht is overgegaan.

De overeenkomst geldt voor de in de opdrachtbevestiging vastgestelde periode.

Indien de duur van de overeenkomst niet expliciet in de overeenkomst is vastgelegd, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan beëindiging daarvan slechts plaatshebben met inachtneming van een termijn van 1 kalendermaand, tenzij Qure en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Opzegging dient plaats te vinden per aangetekende brief en of mail welke vanuit Qure bevestigd is.

Opdrachtgever is verplicht de door Qure toegezonden overeenkomst op juistheid en volledigheid te controleren.

Artikel 5: wijziging van de overeenkomst

Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een correcte uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst. Qure zal Opdrachtgever in dat geval zowel de wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst alsook het aangepaste tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bevestigen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Qure Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

Ingeval voor de door Qure uit te voeren werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, zal Qure Opdrachtgever schriftelijk aangeven of, en zo ja in hoeverre de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.

Artikel 6: beëindiging overeenkomst

Aan Qure komt het recht toe de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in de navolgende gevallen:

Opdrachtgever een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling bij de rechtbank indient;

Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen bij de rechtbank indient;

Opdrachtgever door de rechtbank in staat van faillissement wordt verklaard;

Opdrachtgever geraakt in een situatie, waarin de kredietwaardigheid zodanig verslechtert dat Opdrachtgever op eerste verzoek van Qure niet in staat blijkt acceptabele vervangende zekerheid voor de contractuele verplichtingen aan Qure te bieden;

Opdrachtgever overgaat tot beëindiging respectievelijk de overdracht van (een belangrijk gedeelte van) de door Opdrachtgever geëxploiteerde onderneming, daaronder begrepen de inbreng van die onderneming in een op te richten of reeds bestaande rechtspersoon.

Artikel 7: tarieven

Alle door Qure in aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 8: betaling, contractuele rente, incassokosten en betalingszekerheid

8.1 Betaling van facturen van Qure dient te geschieden binnen 14 dagen factuurdatum.

8.2 Bezwaren van Opdrachtgever tegen de hoogte van de door Qure toegezonden facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling van de facturen van Qure binnen de termijn van 14 dagen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente geldt.

8.4 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen ter zake de betaling van door Qure toegezonden facturen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In die gevallen is Opdrachtgever tevens de incassokosten, welke berekend over de vordering in hoofdsom, verschuldigd.

8.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan betalingen, om welke reden dan ook, op te schorten dan wel zich te beroepen op korting of verrekening c.q. compensatie.

8.6 Ingeval van liquidatie, faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, surseance van betaling, zijn alle vorderingen van Qure op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.7 Qure is, na Opdrachtgever op deugdelijke wijze in gebreke te hebben gesteld en nadat Opdrachtgever ook binnen de ingebrekestelling door Qure gestelde termijn de contractuele verplichtingen niet is nagekomen, gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat zekerheid voor de voldoening van openstaande en nog te verwachten facturen van Qure wordt verstrekt. Geeft Opdrachtgever geen gehoor aan het verzoek van Qure vorenbedoelde zekerheid aan Qure te verstrekken, bijvoorbeeld in de vorm van een onherroepelijke onmiddellijk opeisbare bankgarantie, komt Qure het recht toe de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Qure Opdrachtgever aan te spreken tot betaling van de openstaande en nog te verwachten facturen alsook schadevergoeding als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst, waaronder ondermeer te verstaan winstderving en vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 reclames

9.1 Opdrachtgever dient reclames met betrekking tot de door Qure verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten binnen 14 dagen, nadat de werkzaamheden zijn verricht respectievelijk de diensten zijn verleend dan wel binnen 14 dagen na het moment dat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of heeft kunnen ontdekken schriftelijk kenbaar te maken aan Qure.

9.2 De nakoming van de overeenkomst tussen partijen geldt in relatie tussen partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever de in artikel 9.1 bedoelde schriftelijke kennisgeving niet tijdig aan Qure heeft doen laten toekomen.

Artikel 10: overmacht

10.1 Tekortkomingen van Qure in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens de wet, de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

10.2 Ingeval van overmacht behoudt Qure zich het recht voor de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel dan wel deels te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 11: aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid van Qure voor schade veroorzaakt door tekortkomingen in het kader van uit de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het totaalbedrag dat Qure uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever toekomt, zulks met een maximum van € 15.000,-

11.2 Qure is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals, doch niet uitsluitend  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnering van de bedrijfsactiviteiten.

11.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, door Qure geleden respectievelijk gemaakt en veroorzaakt door het niet naleven van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door Opdrachtgever.

Artikel 12: toepasselijk recht/geschillen

12.1 De overeenkomst tussen Qure en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Qure en Opdrachtgever worden exclusief beslecht door de rechtbank te Arnhem, behoudens de vrijheid van Qure het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Opdrachtgever.

HOOFDSTUK 2: AANVULLENDE VOORWAARDEN INZET TECHNICI

Artikel 13: algemeen

13.1 Naast de in hoofdstuk 1 opgenomen voorwaarden zijn op de overeenkomsten tussen Qure en Opdrachtgever in het kader waarvan Qure aan Opdrachtgever personeel inzet de navolgende voorwaarden van toepassing.

Artikel 14: uitvoering overeenkomst

14.1 Qure heeft bij de uitvoering van de door het door Qure ingezette personeel te verrichten werkzaamheden in het kader van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst de leiding en houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door dat personeel.

14.2 Qure komt het recht toe het in de overeenkomst met Opdrachtgever vermelde personeel respectievelijk de vermelde werknemer te vervangen. Qure zal ingeval zij daartoe overgaat Opdrachtgever schriftelijk mededeling doen van de reden van het besluit om tot vervanging over te gaan.

14.3 Vervanging van personeel door Qure wordt niet aangemerkt als een tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van Qure, tenzij het vervangend personeel niet voldoet aan de in de overeenkomst met Opdrachtgever gestelde functievereiste.

14.4 Het door Qure aan Opdrachtgever ingezette personeel is gehouden de in de onderneming van Opdrachtgever geldende veiligheidsmaatregelen en huisregels in acht te nemen. Opdrachtgever ziet erop toe dat die veiligheidsmaatregelen en huisregels ook worden nageleefd. Qure draagt in dat opzicht geen enkele verantwoordelijkheid.

14.5 Kan het door Qure ingezette personeel door Opdrachtgever niet worden tewerkgesteld op grond van voor rekening en risico van Opdrachtgever komende feiten en omstandigheden, is Opdrachtgever onverminderd gehouden tot nakoming van de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 15: tarieven

15.1 Tarieven van door Qure aan Opdrachtgever ingezette personeel in het kader van een lopende overeenkomst worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de algemeen geldende inflatiecorrectiefactor en de gemiddelde loonstijging.

15.2 Voor door Qure aan Opdrachtgever ingezette personeel te verrichten werkzaamheden buiten normale kantoortijden worden de volgende tarieven gehanteerd:

– werkdagen tot 24.00 uur uurtarief x 125%;

– werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen uurtarief x 150%;

– zon- en feestdagen uurtarief x 200%.

15.3 Reiskosten die in opdracht van Opdrachtgever gemaakt worden, zullen door Opdrachtgever worden vergoed tegen het in de overeenkomst genoemde kilometertarief. Eventuele verblijfkosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

15.4 Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden binnen de overeengekomen duur van de overeenkomst wijzigt, behoudt Qure zich het recht voor een tariefsaanpassing door te voeren. Een door Qure door te voeren tariefsaanpassing zal schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 16: urenadministratie

16.1 Qure draagt in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever zorg voor een nauwkeurige registratie van het aantal uren,

16.2 Opdrachtgever is jegens Qure gehouden om gedurende de looptijd van de overeenkomst periodiek een urenverantwoording betreffende de inzet van door Qure binnen de onderneming van Opdrachtgever ingezet personeel te ondertekenen. Indien Opdrachtgever reden heeft niet akkoord te gaan met een door Qure ter ondertekening voorgelegde urenverantwoording, dient Opdrachtgever dit schriftelijk en binnen 3 werkdagen nadat de urenverantwoording door Qure is voorgelegd met redenen omkleed aan Qure te melden.

16.3 Volgt binnen de artikel 16.2 van de zijde van Opdrachtgever geen met redenen omkleed bezwaar tegen een door Qure ter ondertekening voorgelegde urenverantwoording, wordt de urenverantwoording geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard en komt deze in de relatie tussen partijen bindende kracht toe.

16.4 Opdrachtgever zal voor zijn eigen administratie een getekende kopie van de door Qure voorgelegde urenverantwoording behouden.

Artikel 17: aansprakelijkheid

17.1 Qure is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de (gevolgen van) toezeggingen en/of verbintenissen door het door haar binnen de onderneming van Opdrachtgever ingezette personeel, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever, gedaan en/of aangegaan en welke leiden tot verplichtingen van Opdrachtgever jegens derden.

17.2 Opdrachtgever heeft de verplichting onmiddellijk na uitvoering van werkzaamheden door het door Qure in het kader van de overeenkomst binnen de onderneming van Opdrachtgever ingezette  personeel te onderzoeken of deze werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan Opdrachtgever daarop geen beroep meer doen, indien hij Qure daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na uitvoering van de werkzaamheden, althans 8 dagen na het moment waarop daarvan had kunnen blijken, schriftelijk en met redenen omkleed kennis heeft gegeven, zulks op straffe van verval van elke aanspraak ter zake van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming.

Artikel 18: personeelsclausule

18.1 Opdrachtgever verplicht zich jegens Qure zich te onthouden van het aanbieden van een dienstverband aan personen, welke door Qure zijn aangedragen, voorgesteld of op andere wijze met Opdrachtgever in contact gebracht dan wel anderszins, direct of indirect, met deze personen een samenwerking aan te gaan zonder schriftelijke goedkeuring van Qure. Ontbreekt schriftelijke goedkeuring van Qure, behoudt Qure zich voor het recht om overeenkomstig de door haar gehanteerde tarieven voor werving van personeel aan Opdrachtgever de gebruikelijke wervingsfee in rekening te brengen, in welk geval Opdrachtgever zich verplicht deze wervingsfee te voldoen.

18.2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan alsmede gedurende een periode van 1 jaar, gerekend vanaf de datum van beëindiging van de overeenkomst of enige verlenging daarvan, zullen beide partijen, en aan hen gelieerde rechtspersonen, geen personeel dat betrokken is geweest bij de overeenkomst van elkaar in dienst in nemen noch anderszins zakelijke betrekkingen met dit personeel aangaan, tenzij met voorafgaand uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van de andere partij, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000,- onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Artikel 19: detachering personeel door Opdrachtgever

19.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan door Qure binnen de onderneming van Opdrachtgever gedetacheerd personeel te detacheren binnen de onderneming van een derde. Tenzij anders overeengekomen.

HOOFDSTUK 3: UITVOERING PROJECTEN

Artikel 20: algemeen

20.1 Naast de in hoofdstuk 1 opgenomen voorwaarden zijn op de overeenkomsten tussen Qure en Opdrachtgever in het kader waarvan Qure aan Opdrachtgever personeel inzet de navolgende voorwaarden van toepassing.

Artikel 21: uitvoeringsperiode project

21.1 De periode waarbinnen het project door Qure wordt uitgevoerd wordt door Qure bij benadering vastgesteld.

21.2 Bij de vaststelling van de periode waarbinnen het project door Qure wordt uitgevoerd gaat Qure ervan uit dat zij het project kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

Indien voorafgaand aan de aanvang dan wel tijdens de uitvoering van het project sprake is van andere omstandigheden dan die welke Qure bekend waren ten tijde van de vaststelling van de uitvoeringsperiode, komt Qure het recht toe de uitvoeringsperiode te verlengen met zoveel tijd als nodig is om het project onder die omstandigheden uit te voeren. In het geval sprake is van door Opdrachtgever aan Qure opgedragen meerwerk wordt de periode, waarbinnen het project door Qure wordt uitgevoerd, verlengd met de tijd die benodigd is om het meerwerk te kunnen uitvoeren.

Artikel 22: onuitvoerbaarheid van het project

22.1 Qure heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen ter zake van de uitvoering van het project op te schorten, indien zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst met Opdrachtgever niet te verwachten waren en die buiten haar invloedsfeer zijn gelegen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.

22.2 Onder omstandigheden die niet door Qure te verwachten waren bij het sluiten van de overeenkomst en die buiten haar invloedsfeer zijn gelegen worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en of andere partijen van wie Qure afhankelijk is in het kader van de nakoming van haar verplichtingen niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen ten opzichte van Qure alsook het verlies c.q. verloren gaan van gereedschappen en materialen die Qure in het kader van de nakoming van haar verplichtingen behoeft.

22.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Qure haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten.

22.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Qure welke door Qure in het kader van de uitvoering van het project worden gebruikt en die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

22.5 Schiet Opdrachtgever tekort in de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor omschreven en ontstaat dientengevolge vertraging in de uitvoering van het project, zullen de door Qure uit te voeren werkzaamheden worden verricht zodra Opdrachtgever alsnog aan haar verplichtingen voldoet en de planning van Qure dit toelaat.

Artikel 23: oplevering project

Het project wordt als opgeleverd beschouwd in de navolgende situaties:

Opdrachtgever heeft de door Qure verrichte werkzaamheden goedgekeurd;

Opdrachtgever heeft het resultaat van de door Qure verrichte werkzaamheden in gebruik genomen. Is sprake van ingebruikneming van een gedeelte van het resultaat van de door Qure verrichte werkzaamheden dan wordt dat gedeelte als opgeleverd aangemerkt;

Qure schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het project is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na deze mededeling schriftelijk heeft kenbaar gemaakt of het project al dan niet is goedgekeurd;

in het geval de Opdrachtgever het project niet goedkeurt op grond van kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikneming van het resultaat van de door Qure verrichte werkzaamheden niet in de weg staan.

23.2 Keurt Opdrachtgever het project niet goed, is Opdrachtgever verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk aan Qure kenbaar te maken.

Keurt Opdrachtgever het project niet goed, stelt hij Qure in de gelegenheid het project opnieuw op te leveren onder overeenkomstige toepassing van het bepaalde in dit artikel delen 1 tot en met 4.

Opdrachtgever vrijwaart Qure voor aanspraken van derden voor schade aan niet-opgeleverde delen van het project veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het project.

Artikel 24: eigendomsvoorbehoud

Alle door Qure geleverde zaken, daaronder ondermeer begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, elektronische bestanden blijven haar eigendom, totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit hoofde van de met Qure gesloten overeenkomst is nagekomen.

Opdrachtgever is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud van Qure vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud door Qure geleverde zaken dan wel daarop rechten willen vestigen of doen laten gelden, is Opdrachtgever verplicht Qure daarvan zo snel als redelijkerwijze verlangd mag worden op de hoogte te stellen.

Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringsovereenkomst op eerste verzoek aan Qure ter inzage te verstrekken.

Voor het geval Qure haar in dit artikel geformuleerde eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Qure of door Qure aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de door Qure geleverde zaken zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 25: intellectuele eigendom en auteursrechten

Qure behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de Auteurswet toekomen.

Alle door Qure aan Opdrachtgever verstrekte bescheiden, gegevens en materialen zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen door Opdrachtgever niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qure worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden, gegevens en materialen anders voortvloeit.

Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Qure het recht de door en in het kader van de uitvoering van het project verkregen informatie in haar database op te nemen en verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever ter kennis van derden worden gebracht.

Opdrachtgever garandeert Qure dat het gebruik van door hem verstrekte bescheiden, gegevens en materialen door Qure, Qure niet zal confronteren met handelingen in strijd met wettelijke voorschriften of rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Qure geheel voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden jegens Qure geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie door Opdrachtgever.

Dualtec B.V.

Welkom op de website van Qure Technology

Per 1 april 2021 hebben wij onze naam aangepast naar INNSO. Een nieuwe naam, een completer aanbod, met dezelfde gezichten. Gemotiveerder dan ooit staan wij voor jou klaar. Kijk snel op onze nieuwe website www.INNSO.nl

Naar de site

Werken aan het netwerk van morgen